ඉෂාලිනී ගැන රිෂාඩ් ඉදිරියේ තියාගෙන සංජීව කියූ කතාව (VIDEO)

ඉෂාලිනී ගැන රිෂාඩ් ඉදිරියේ තියාගෙන සංජීව කියූ කතාව (VIDEO)
  • රිෂාඩ් බදියුදීන්
  • සංජීව එදිරිමාන්න
  • ඉෂාලිනී ජූඩ්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka