ඉල්ලුවේ ඩොලර් මිලියන හතලියයි : තවමත් ලැබුනේ තුන හමාරයි – නාලක ගොඩහේවා

ඉල්ලුවේ ඩොලර් මිලියන හතලියයි : තවමත් ලැබුනේ තුන හමාරයි - නාලක ගොඩහේවා
  • එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්
  • නාලක ගොඩහේවා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka