“ඇය යන්න ගියා මැකිලා” – වන්නිලඇත්තන්ගේ ජීවන සහකාරිය ලොවට සමුදෙයි

  • ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තෝ
  • දඹාන
  • මහියංගණය
  • කොවිඩ් 19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka