ආදාහනාගාර කැඩී යයි! සිරුරු ආදාහනයට පොරොත්තු ලේඛනයක්!! (VIDEO)

ආදාහනාගාර කැඩී යයි! සිරුරු ආදාහනයට පොරොත්තු ලේඛනයක්!! (VIDEO)
  • හර්ෂණ රාජකරුණා
  • කොරෝනා
  • සංචරණ සීමා
  • කොවිඩ් 19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka