ආණ්ඩු අර්බුද මැද පිල් මාරුවක්! මන්ත්‍රී පිරිසක් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හමුවකට සූදානම්

ආණ්ඩු අර්බුද මැද පිල් මාරුවක්! මන්ත්‍රී පිරිසක් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හමුවකට සූදානම්
  • ආණ්ඩුව

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka