අලි සබ්‍රිගේ සහ රහුමාන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

  • පාර්ලිමේන්තුව
  • කොළඹ වරාය නගරය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka