අමාත්‍ය ජී.එල් නිරෝධායානයට – නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාත් කොවිඩ් අසාදීත පියල් නිශාන්ත හමුවෙලා .

අමාත්‍ය ජී.එල් නිරෝධායානයට - නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාත්  කොවිඩ් අසාදීත පියල් නිශාන්ත හමුවෙලා .
  • Namal Rajapaksa

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka