අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය කිසියම් විදේශීය හස්තයක් ඔස්සේ මෙහෙය වූ කුමන්ත්‍රණයක් – හිටපු ජනාධිපති

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය කිසියම් විදේශීය හස්තයක් ඔස්සේ මෙහෙය වූ කුමන්ත්‍රණයක් - හිටපු ජනාධිපති

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka