මහජන බැංකුවේ 60 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් රැකෑවුල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට නව ගොඩනැඟිල්ලක්

මහජන බැංකුවේ 60 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් රැකෑවුල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට නව ගොඩනැඟිල්ලක්

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka