මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකාර සේවා සහායක තනතුරට අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ දින දීර්ඝ කරයි

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka