රක්ෂණ භාර අරමුදලේ රු. බිලියනයක් ඉක්මවූ ප්‍රතිරක්ෂණ කොන්ත්‍රාත්තු J.B. Boda සහ සමාගමට

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ව්‍යාපාරය සඳහා අනිවාර්ය 30%ක ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණයක් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල...

ව්‍යාජ ප්‍රාථමික ගැනුම්කාර සමාගමකින් රු. මිලියන 500ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිල දී ගත් සමුපකාර සමිතියට වැඩ වරදී. සොයා බලන්න කමිටුවක්

2015 වර්ෂයේ සිට අවස්ථා 5 කදී සීමාසහිත නැගෙනහිර හේවාගම් කෝරළයේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියේ...