තමන් කෙරෙහි ඇති ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩ නගා ගැනීම සහ අලූත් තත්වයට ජීවිතය අනුවර්තනය වීම

වෛද්‍ය කයාත‍්‍රි පෙරියසාමි ලොව පුරා දැනට පවතින සෞඛ්‍ය තත්වය අස්ථාවර, නැවුම් හා ඉක්මනින් වෙනස්...