රු. බිලියන 39.5ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අද. රු. බිලියන 110ක බැඳුම්කර වෙන්දේසියක් හෙට

රු. බිලියන 39.5ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අද. රු. බිලියන 110ක බැඳුම්කර වෙන්දේසියක් හෙට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු. බිලියන 39.5 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත්...

ඩේටා සඳහා විශේෂයෙන් සැකසු ඇමතුම් සහ SMS ද ඇතුළත් සුවිශේෂි ‘DATA BLASTER’ පැකේජය ඩයලොග් ආසිආටා පහසු මිලකට හඳුන්වාදෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වන ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී  සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දැරිය හැකි...