මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අක්කර 200ක කජු වගාබිමක් යටි වගාවන් සිදු කිරීමට ගිවිසුම් ගත වෙයි

කජු සංස්ථාවට අයත් මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අක්කර 200ක කජු වගාබිමක් යටි වගාවන් සඳහා තල් සංවර්ධන...

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළියේ ඓතිහාසික පහළ යාමක්. 1989න් පසු අඩුම පොලී අනුපාතික අද වාර්තා වෙයි

අද (15) දින පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී පොලී අනුපාතික දැවැන්ත ලෙස පහළ ගොස්...