රත්මලාන මොරටුව අපජලය බැහැර කිරීම චීන සමාගමකට

රත්මලාන/මොරටුව අපජලය බැහැර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පියවර 1 – අදියර 2 සඳහා මලාපවහන රැස් කිරීමේ ජාලය පුළුල් කිරීම
ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රංශ නියෝජිත ආයතනයේ අරමුදල් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රත්මලාන මොරටුව අපජලය බැහැර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පියවර 1 – අදියර 2 යටතේ දැනට පවතින මලාපවහන පහසුකම තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ක්‍රමවේදය යටතේ ලංසු කැඳවා ඇති අතර, ඒ සඳහා ලංසු 07ක් ලැබී ඇත.
ඒ අනුව, අමාත්‍ය මණ්ඩල විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව චීනයේ ජියෝ ඉංජිනියරින් කෝපරේෂන් වෙත පිරිනැමීම පිණිස ජලසම්පාදන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post රත්මලාන මොරටුව අපජලය බැහැර කිරීම චීන සමාගමකට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka