නිෂ්පාදන – සේවා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ඉහළට

2020 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂ ව 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ වේගයකින් වර්ධනය විය. විශේෂයෙන් ම ආහාර හා පාන වර්ග නිෂ්පාදන සහ රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් නිෂ්පාදන උප අංශවල, නිෂ්පාදනය සහ නව ඇණවුම්වල සිදු වු ඉහළ යාම නිෂ්පාදන අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ මෙම ඉහළ යාම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

සේවා අංශයෙහි වර්ධනයක් අඛණ්ඩ ව සිව්වන මාසයටත් පෙන්නුම් කරමින්, 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය පසුගිය මාසයට සාපේක්ෂ ව 54.3ක් ලෙස වාර්තා විය. 2020 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂ ව නව ව්‍යාපාර, ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සහ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්හි සිදු වූ ඉහළ යෑම මෙම වර්ධනය සඳහා දායක වූ අතර, එමගින් සේවා අංශයෙහි ක්‍රියාකාරකම් තව දුරටත් යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් පෙන්නුම් කෙරේ.

The post නිෂ්පාදන – සේවා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ඉහළට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka