තඹ, ඇලුමිනියම්, සුදු යකඩ, අධි කාබන් යකඩ, පිත්තල, චීනච්චට්ටි, අබලි ඇලුමිනියම් කුට්ටි සහ සින්ක් කුට්ටි අපනයනය තහනම්

“කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය පිළිබඳ අන්තර් අමාත්‍යාංශීය කාර්යසාධක බලකාය” හා “ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන කාර්යසාධක බලකාය” විසින් සිය රැස්වීම්වලදී ලෝහ කර්මාන්තයේ පවතින ගැටලු සාකච්ඡාවට ගනු ලැබ ඇති අතර, එම සාකච්ඡාවලදී තීරණය කර ඇති පරිදි දේශීය ලෝහ කර්මාන්තකරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේ අරමුණින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තඹ, ඇලුමිනියම්, සුදු යකඩ, අධි කාබන් යකඩ, පිත්තල, චීනච්චට්ටි, අබලි ඇලුමිනියම් කුට්ටි සහ සින්ක් කුට්ටි අපනයනය නැවැත්වීම සඳහා පියවර ගනු ලැබ ඇත. ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සිදු කරනු ලැබ ඇති සමීක්ෂණයක් අනුව යකඩ, චීනච්චට්ටි, ඇළුමිනියම්, තඹ හා පිත්තල සඳහා දේශීය කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බවත්, සින්ක්, මැංගනීස්, අධිකාබන් යකඩ හා සුදු යකඩ සඳහා ද පවතින ඉල්ලුම වැඩි වෙමින් පවතින බවත් තහවුරු වී ඇත.

දේශීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව අබලි ලෝහ සඳහා පවතින ඉල්ලුම තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එබැවින්, දැනට තඹ කම්බි අපනයනය සඳහා ලබා ‍දී ඇති අවසරය පිළිබඳව නැවත සලකා බලා වඩා අගය එකතු කළ යුතු නිෂ්පාදන සඳහා තඹ කම්බි අපනයනය අත්හිටුවීම යෝග්‍ය බව පෙනී ගොස් ඇත.

ඒ අනුව, යකඩ, තඹ, ඇලුමිනියම්, සුදු යකඩ, අධි කාබන් යකඩ, පිත්තල සහ චීනච්චට්ටි යන ලෝහවල අබලි ලෝහත් ඇලුමිනියම් කුට්ටි සහ සින්ක් කුට්ටි හා තඹ කම්බි දේශීය කර්මාන්ත සඳහා පමණක් භාවිත කිරීමටත්, එසේ භාවිත කළ නොහැකි අබලි ලෝහ ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හා අනෙකුත් අදාළ ආයතනවල නිර්දේශය මත පමණක් අපනයනය සඳහා අවසර ලබා දීමටත් කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post තඹ, ඇලුමිනියම්, සුදු යකඩ, අධි කාබන් යකඩ, පිත්තල, චීනච්චට්ටි, අබලි ඇලුමිනියම් කුට්ටි සහ සින්ක් කුට්ටි අපනයනය තහනම් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka