ලොව ප්‍රථම පසුපස කැමරා ත්‍රිත්වයකින් යුත් HUAWEI P20  Pro ජංගම දුරකථනය දැන් ඔබටත්

HUAWEI සමාගම විසින් නිපදවූ ලොව ප්‍රථම කැමරා ත්‍රිත්වයකින් යුත් HUAWEI P20 Pro ජංගම දුරකථනය...