ලාංකිකයෙකුගේ දායකත්වයෙන් නිර්මාණය වුණ ලෝහමය හයිඩ්‍රජන්

සුපිරි සන්නායක පිළිබද ඔබ දන්නවාද? යම්කිසි උෂ්ණත්වයක් තුලදී ප්‍රතිරෝධයක් රහිතව විද්‍යුතය සන්නයනය කරන අන්තර්...