පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් – අගමැති මහින්දගෙන් යෝජනාවක් ඉල්ලයි 

හම්බන්තොට, මාගම්පුර වරාය, චීන සමාගමකට පැවරීමට පවතින සූදානම සහ කර්මාන්ත ඉදිකිරීමට ඉඩම් පවරාගැනීම සම්බන්ධයෙන්...

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය සැබෑවට භුක්ති විදුමු! #SriLanka #LKA

එදත් අදත් ආණ්ඩු වැජඹුණේ ඔබේ පසුම්බියෙන් උදුරා ගන්නා බදු මුදලෙනි.එහෙත් එයට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න...