සංවර්ධනයේ මුවාවෙන් ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුත් නුග ගසක් කපයි…

මාතලේ නගරයේ ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් දේවස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති ඉපැරණි ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුත් නුගගසේ අතු...

දේශපාලනය අර්බුදය නිමා කර නැවතත් රනිල් අගමැති කිරීම ගැන යුරෝපා සංගමය සතුට පළකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ දේශපාලන අර්බුදය සාමාකාමීව හා ප්‍රජානත්වාදීව විසඳා ගැනීම අගය කරන බව යුරෝපා...