“පොලීසියත් හමුදාවත් අතර යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්” – ගම්මන්පිල

“විග්නේෂ්වරන්ගේ අණ පිලිපදින පොලීසියත් ජනාධිපතිගේ අණ පිලිපදින හමුදාවත් අතර යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්” පුළුවන් බව...

මා සමග විවාහවී සිටියදී දිළුම් අමුණුගම ‌ෙවෙනත් කාන්තාවක් විවාහකරගෙන – දිළුම්ගේ බිරිදගෙන් ‌ෙචෝදනාවක්.

මහින්ද රාජපක්ෂ පිලේ මහන්වර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී දිළුම් අමුණුගම තමා සමග වසර නවයකට වැඩි විවාහ...