සුළං විදුලි බලාගාර දෙකකට කැබිනට් අනුමැතිය

විදුලිබල අවශ්‍යතා‍වයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් මඟින් සපුරා ගැනීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු...

කොමර්ෂල් බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධිත Commex, ඉතාලිය තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු අරඹයි

කොමර්ෂල් බැංකුවට අයත් Commex Sri Lanka S.R.L වෙත ඉතාලියේ මහ බැංකුව විසින් මුදල් පේ‍්‍රෂණ...

ගුරුවරුන්ට පන්තියට ඇතුල් වෙන්නත් ලයිසන් ගන්න වෙයි. අකිල විරාජ්ගෙන් අලුත් නීතියක්.!

ඉදිරියේදී ගුරුවරුන්ට පන්තියට ඇතුල්වීම සදහා අවසර පත්‍රයක් හෙවත් බලපත්‍රයක් ලබා දිය යුතු බවද මෙම...