යාපනයේ සිට ඩෙල්ෆ් දක්වා අධිවේගී බෝට්ටු සේවාවක්

යාපනයේ සිට ඩෙල්ෆ් දූපත දක්වා “නෙඩුන්තාරකෙයි” නමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුත් වේගවත් නව මගී ප්‍රවාහන...

ජනපති සූදානම් නම් ආණ්ඩු පෙරළියකට මහින්ද පිල සූදානම්  

“අවදානම ජනපතිවරයා ගන්න ලෑස්තිනම් අපි ලෑස්තියි රටේ පැත්තෙන් ඒ ආණ්ඩු පෙරළිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දායකත්වය...