“රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව පාතාලය රැක්කා.. අපි පාතාලය මඩිනවා..”-පා.ච.(වීඩියෝ සහිතයි)

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වැඩිම අපරාධ ප‍්‍රමාණයක් සිදුව ඇත්තේ රාජපක්‍ෂ යුගයේ 2013 වසරේදී බව ඇමති චම්පික...