අමාත්‍යාංශයට අවුරුදු දෙකයි.. රජයෙන් රුපියලක්වත් දීල නෑ – චම්පික කනගාටුවෙන්

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට එළඹෙන 17දා වන විට වසර 2 ක් පිරුණද...

ලිට්‍රෝ ගෑස් සඳහා අවශ්‍ය දියර පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් මිල දී ගැනීමට තරඟකාරී ලංසු ක්‍රමයක්

80%ක වෙළඳපොළ කොටසක් හිමි, මෙරට විශාලතම එල්පී ගෑස් සැපයුම්කරු වන ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම...