සයිටම් සම්පූර්ණයෙන් රජයට පවරාගන්නැයි නෙවිල්ගෙන් ඉල්ලීමක්

තමන්ට සයිටම් ආයතනය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වැයවූ ණය මෙන්ම ආයතනයේ ආචාර්ය,මහාචාර්යවරුන්ට, වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සියලුමදෙනාට...

“ලංකාවේ බස් රියදුරන් මදියි… වහාම ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වනවා..” – බස් හිමියන්ගේ සංගමය

මෙරට බස් රථවල සේවය කිරීම සදහා බස් රියදුරන් ඉන්දියාවෙන් ගෙවීමට තීරණය කල බව සමස්ත...

“සිසුන් බඳවා ගත්තේ නැතිනම් පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ… අපි දිගටම සිසුන් බඳවා ගන්නවා” – සයිට්ම්

මාස හයක් යන තුරු මාලබේ සයිටම් ආයතනයට ශිෂ්‍යයන් බඳවා ගැනීම නැවැත්වීමට කර ඇති යෝජනාවට...