අමාත්‍යාංශයට අවුරුදු දෙකයි.. රජයෙන් රුපියලක්වත් දීල නෑ – චම්පික කනගාටුවෙන්

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට එළඹෙන 17දා වන විට වසර 2 ක් පිරුණද...