හෙරොයින් ජාවාරම් කළ කාන්තාවක් ඇතුළු සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පොලිස් දැලේ පැටලෙයි

හෙරොයින් ජාවාරම් කළ කාන්තාවක් ඇතුළු සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පොලිස් දැලේ පැටලෙයි

හෝමාගම පොලිස් වසමේ ප්‍රගති මාවත ප්‍රදේශයේ දී හෝමාගම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරින් විසින් වැටලීමක් සිදුකර...