ඉන්දීය අන්ද්‍රා මහ ඇමති හෝමාගම තාක්ෂණ නගරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක (VIDEO)

හෝමාගම පිටිපන පිහිටි නැනෝ තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය සහ හරිත සරසවියෙහි වත්මන් තත්වය පිළිබඳව නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට...

පාසල් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සංසද පිහිටුවීමට පියවර

පාසල් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සංසද පිහිටුවීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු...