විදෙස්ගත ලාංකිකයින්ට හොඳ කලක්! අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරයි 

2017 අයවැය යෝජනාවලියට අනුව විදේශ රැකියා සඳහා පිටත් වන විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ අවම වැටුප ඉහළ නැවීමට...