පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජ සවිබල ගැන්වීමට පියවර

දිවයින පුරා පාසල් මට්ටමින් ස්ථාපිත කර තිබෙන තොරතුරු තාක්‍ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජ තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීමට...