දුමින්ද කෙත්තාරාමය කෙත්වතු සරුසාර කරන්නන්ගෙන් පුරවයි 

තිරසර සංවර්ධන යුගයක් බිහි කිරීමට සහ දුප්පත්කම දුරලීම මුලික කොටගත් 2017 වර්ෂයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ...