පුද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය රජය පිලිගනී – සයිටම් ගැන වාර්තාව සති දෙකකින් සෞඛ්‍ය ඇමැතිට

වත්මන් රජය පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය...

අක්කර 100ක තවත් පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට යෝජනාවක් – ජනපති කල් දමයි

තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආරම්භ කිරීමට ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සඳහා අනුමැතිය...