නාවික වෙරළාරක්ෂක යාත්‍රා තැනීමේ ව්‍යාපෘතියට ISO 9001:2015 තත්ත්ව සහතිකය

නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ තවත් සුවිශේෂී සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් පිරිනමනු...