අර්ජුන්ගේ බෑණාගේ සමාගමට මහ බැංකුවෙන් සීමාවක් 

හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණාට හිමි පර්පචුවල් ටෙ‍්‍රෂරීස් සමාගමේ ගිණුම් කටයුතු සීමා කර...