විදෙස් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයක්

දුම්රියෙන් පැමිණෙන විදේශිය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය...