ආයුර්වේදයත් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනයට

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවෙන් ලබාගැනීම...