නවෝත්පාදන නිෂ්පාදනයන් වෙළඳපොළට ගෙන යාමට පුද්ගලික අංශය දිරිමත් කළ යුතුයි

නවෝත්පාදන වැඩසටහන් ගණනාවක් රටට දායාද කර තිබෙන බවත් නවෝත්පාදන නිෂ්පාදනයන් වෙළඳපොළට ගෙන යෑමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ...

සංචාරක ව්‍යාපාරය අංක එකේ ආදායම උපයන ව්‍යාපාරය කිරීම ඉලක්කයයි

2020 වනවිට තිරසර සංචාරක ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බවත් සංචාරක ආදායම වර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු...