ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යවසායකත්වය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් වෙත ගමන් කරනවා

ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යවසාකත්වය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් වෙත ගමන් කරන බවත් මිලියනයක් රැකියා ලබාදීම...

සැලකිලිමත් වන්න.. අද දවසේ ලාභය හෙට ඔබේ දෑසේ පෙනීම සදහටම නැති කිරීමක් විය හැකියි.

‘ඇස දෙක වගේ රැකගන්න’, මේ පොදු සමාජයේ නිතර භාවිතා වන කියමනක්. වඩා වටිනා දෙයක්...