රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති 561 ක භෞතික ප්‍රගතිය 75% ඉක්මවද්දී, ව්‍යාපෘති 444 ක ප්‍රගතිය 25%කට වඩා අඩුවෙයි

2017 වස‍රේ සිට රජයේ සත්‍ය වියදම සහ සත්‍ය ආදායම පිළිබඳ ත්‍රෛමාසික වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත...

ජූලි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම 6% කින් ඉහළට – ඇමරිකානුවෝ 47% කින් වැඩිවෙද්දී චීනුන් 3.5% කින් පහළට

2018 ජූලි මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින්ගේ ප්‍රමාණය 217,829 ක් බව...

COYLE සහ JETRO එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් වරට ආයතන අතර සෞඛ්‍ය හා ඵලදායිතා සම්මාන උළෙලක් සංවිධානය කරයි

ලංකා තරුණ ව්‍යවසායකයින්ගේ මණ්ඩලය Young Lankan Entrepreneurs (COYLE) හා ජපාන බාහිර වෙළද සංගමය Japan External Trade Organization...

ක‍්‍රිස්බ්‍රෝ පූර්ණ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලියකට සැරසෙයි

ක‍්‍රිස්බ්‍රෝ, 100% ක් පරිසරහිතකාමී (Go Green) තිරසාර ක‍්‍රියාවලියක් ඔස්සේ සිය නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට සැළසුම්...