අයවැය මූල්‍යයනයට විදේශීය මූල්‍යකරණ මූලාශ්‍ර කෙරෙහි අවධානය

අයවැය මූල්‍යයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරගැනීමේදී රජයේ සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම වැනි දේශීය...

මිල්ලෑව සමූහ කර්මාන්ත ජනපදයට කැබිනට් අනුමැතිය

බස්නාහිර කලාපීය මහනගර සැලැස්ම යටතේ හොරණ සහ මීරිගම ප්‍රදේශයන්හි මහා පරිමාණ කාර්මික නගර දෙකක්...