ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

2006 අංක 6 දරණ මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය...

ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් චාර්ජ් කරන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඩ් ක්‍රමයක් එයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථ ආරෝපණය සඳහා නවතම ඉලෙක්ට්‍රික් කාඩ්පත් ක්‍රමයක් හඳුන්වා...

පෑන්ඒෂියන් පවර් බහුතර කොටස් අයිතියි සෙන්තිල්වේල් අත්පත් කර ගනී

පෑන්ඒෂියන් පවර් පීඑල්සී හි බහුතර කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට ආචාර්ය ටී. සෙන්තිල්වේල් කටයුතු...