රවීගේ යෝජනාවකින් චීනයේ Qingdao Huijintong ට රු. මිලියන 6,781 ක කොන්ත්‍රාත්තුවක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ ජාලය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව...

කොකිස් සහ අලූවා සමඟ එමිරේට්ස් අවුරුදු සමරයි

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ පිහිටි සම්මානනීය ගුවන් සමාගමේ මගී විවේකාගාරයේදී අපේ‍්‍රල් 13 වනදා...

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමෙන් පස් අවුරුදු නව උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර සැලැස්මක්

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම 2019-24 කාලපරිච්ඡේදය සඳහා පස් වසරක නව උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සකස් කර...

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තිරසාර මූල්‍ය පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකීය පෙර දැක්මක් දියත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තිරසාර මූල්‍ය පිළිබඳ වූ ශ්‍රී ලාංකීය පෙර දැක්ම 2019...