සක්‍රීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

සක්‍රීය බැරකම් කළමණාකරණය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (23) සංශෝධන සහිතව සම්මත විය. සක්‍රීය...

මඩකළපුව ගුවන් තොටුපළ සිවිල් ගුවන් සේවා සඳහා 25 දින සිට විවෘතයි

රජය විසින් රට තුළ අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා ප්‍රචලිත කිරීම හා නැගෙනහිර පළාතේ දේශිය හා විදේශීය...