හුන්ඩායි  IONIQ Hybrid සහ Grand i10 මෙරට ආගන්තුක සත්කාරක හා ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රවලට පිවිසෙයි

හුන්ඩායි සමගම හඳුන්වා දී ඇති පෙරළිකාරී  IONIQ Hybrid  සහ  Grand i10 මෝටර් රථ මෙරට ආගන්තුක සත්කාරක හා...

සෙලාන් බැංකුව යුනියන් පෙදෙසේ නව ශාඛාවක් විවෘත කරයි

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව වන සෙලාන් බැංකුව, අතිනවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත ශාඛාවක් යුනියන්...

එමිරේට්ස් බාර්සලෝනා හරහා මෙක්සිකෝ සිටි දක්වා ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට සැරසෙයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම 2019 දෙසැම්බර් 09 වනදා සිට ඩුබායි (DXB) සිට මෙක්සිකෝ සිටි ජාත්‍යන්තර...

පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල්වලට රවීගෙන් නොමිලේ විදුලිය

“අපි ජනතා නියෝජිතයෝ ව‍ශයෙන් පත්වෙලා සිටින්නේ ජනතාවට උදව් කරන්න මිසක් අපේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු...