ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන් දෙදෙනෙකුට ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවේදී රිදෙන්නම දෙයි (VIDEO)

ඊයේ (08) අයවැය කාරක සභා විවාදය අවස්ථාවේදී අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ...