ජනපතිගෙන් දැඩි තීන්දුවක්: බුද්ධිමය දේපළ මංකොල්ලයට තිත   

බුද්ධිමය දේපළ මංකොල්ලය නැවැත්වීම සඳහා දැනට තිබෙන නීති රීති නිසි ලෙස කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට සහ...