පෑන්ඒෂියන් පවර් බහුතර කොටස් අයිතියි සෙන්තිල්වේල් අත්පත් කර ගනී

පෑන්ඒෂියන් පවර් පීඑල්සී හි බහුතර කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට ආචාර්ය ටී. සෙන්තිල්වේල් කටයුතු...

මූල්‍ය නගරයෙන් ධීවරයින්ට වන බලපෑම සොයන්න කමිටුවක් 

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය නගරය ඉදිකිරීම හේතුවෙන් ධීවරයින්ට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක්...

‘රාජිතගේ ප්‍රකාශය නිවටයි, බියගුලුයි’ – දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බැංකු ගිණුමක් සම්බන්ධව තොරතුරු ඔහු වෙත ලබා දුන් බවට...