නෙස්ලේ ලංකා පන්නල කර්මාන්තශාලාවට ජනපති මුල්ගල තබයි

නෙස්ලේ ලංකා සමාගමේ කිරි සහ පොල් ආශි‍්‍රත නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් පන්නල ප‍්‍රදේශයේ...