පෝලන්තයට ආ ඇමෙරිකානු හමුදාව අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් – රුසියාව

නේටෝ හමුදාවේ නැගෙනහිර පෙරමුණට එක්වීමට නියමිත තුන්දහසක් වන ඇමරිකානු භට පිරිසේ පළමු කණ්ඩායම පෝලන්තය...

පළාත් පාලන මැතිවරණය තවත් කල් යයි… “සීමා නිර්ණ” හරියට දුන්නත් වැරදි තියෙන්න පුළුවන් ලු…

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන...