“සමයන්ගේ මරණයට බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගෙන් අතහිත” – අනාවරණයක්

කළුතර බන්ධනාගාරයේ සිට කඩුවෙල අධිකරණයට බන්ධනාගාර බස්‌රථයකින් රැගෙන යමින් සිටි සමයා ඇතුළු පිරිසට වෙඩි...

“ඒකාබද්දෙට මලබද්ධය හැදිලා…” – ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෆේස්බුකියෙන් ප්‍රබල විරෝධයක්…

යහපාලන යයි කියා ගන්නා වර්තමාන රජයේ අසාධාරණ සිර ගැන්වීම්, රට ජාතිය වල පල්ලට යවනා...