නෙස්ලේ ලංකා පන්නල කර්මාන්තශාලාවට ජනපති මුල්ගල තබයි

නෙස්ලේ ලංකා සමාගමේ කිරි සහ පොල් ආශි‍්‍රත නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් පන්නල ප‍්‍රදේශයේ...

වනජීවියේ අධ්‍යක්‍ෂවරයකු මුදල් අවභාවිතයක

වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂවරයකු වනජීවී පනත උල්ලංඝනය කර එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් අවභාවිත කරමින් සිටින...