පොන්ටින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව

හිටපු ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් නායක රිකී පොන්ටින් ශ්‍රී ලංකාව හා ඔස්ට්‍රේලියාව අතර ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වීමට නියමිත...