ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය ඉදි කිරීමට මිල්කෝ අක්කර 03ක් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සහ ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය ඉදි...

සමස්ත ලංකා ජමයතුල් උලමා සංවිධානය මුස්ලිම් පාතාලයට සම්බන්ධයි

සමස්ත ලංකා ජමයතුල් උලමා සංවිධානය සාම්ප්‍රධායික මුස්ලිම්වරුන්ට එරෙහිව මුස්ලිම් පාතාලය භාවිතා කරන බව අද...