ඩොලරයට ආදරය කර රැපියල අත්හැරීම නොදන්නාකමට වුන දෙයක්…

යහපාලන ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කළමණාකරණයේ දුර්වලතාවය හේතුවෙන් ඩොලරය රැ.152 සීමාව පසුකර ඇත. ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවතාවට ඩොලරය...