යුරෝපා සංගමයේ සහයෝගයෙන් යුතුව UNOPS සහ WHO රෝහල්වල අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම සඳහා අත්වැල් බැඳ ගනී

මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයත් සමග විධිමත් පරිදි රෝහල්වල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගී...